Külföldiek ellátása

részlet

az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatából

6. sz. melléklet

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN NEM JOGOSULT SZEMÉLYEK FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETI ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet 4. §-ban foglalt rendelkezés valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásának rendjére az alábbi szabályozás az irányadó

I.

Vonatkozó jogszabályok:

 • - A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X.4.) ESzCsM rendelet
 • - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.)
 • - Az Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet
 • - Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet
 • - Az 1408/71 EGK rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 574/72 EGK rendelet

II.

Szabályzat alkalmazási területe

A. Egészségügyi ellátásra térítési díj fizetése nélkül jogosult személyek (térítési kategóriák):

 

1.)   EGT állampolgárok:

2004. május 1. után az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi és új tagállam, továbbá Norvégia, Izland és Liechtenstein) lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk esetén, a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén az alábbiakban részletezett ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) szerződött szolgáltatónál.

Az EGT- és svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EU-Kártya) alapján nyújtandó.

Az EU-Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik.

Amennyiben az EU-Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes egészségbiztosítási intézmény ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az EU-Kártya esetében.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

ORVOSILAG SZÜKSÉGES ELLÁTÁS

Kártya-helyettesítő nyomtatvány

ORVOSILAG SZÜKSÉGES ELLÁTÁS

E 112

MEGHATÁROZOTT VAGY TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS

Halaszthatatlanul szükséges egy szolgáltatás, ha annak elmaradása az életet, testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetőleg súlyos egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotára való tekintettel biztonságosan visszatérhet a biztosítása szerinti országba. Kétség esetén az ellátás „halaszthatatlanul szükséges" jellegéről a kezelőorvosa dönt. A halaszthatatlan ellátás körébe tartozik még:

 • - a dialízis kezelés,
 • - az oxigén terápia és
 • - a szüléssel-anyasággal kapcsolatos ellátások, az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-Kártya adataival kell jelenteni.

Orvosilag szükséges ellátásra jelentkező személyek a halaszthatatlanul szükséges szolgáltatásokon túlmenően jogosultak minden egyéb, a magyarországi tartózkodásuk során szükségesnek tekinthető ellátásra. Szükséges ellátás kétség esetén mindaz, amelynek igénybevétele céljából a jogosult nem tud biztonságosan visszatérni biztosítása szerint államba.

Meghatározott vagy teljes körű ellátásra jelentkező személyek (amennyiben meg van jelölve) az E 112 jelű nyomtatványon megjelölt szolgáltató, illetve ellátás esetében ugyanolyan feltételek mellett jogosult az igénybevételre, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére.

Az EU tagállamok állampolgárai - amennyiben baleset vagy megbetegedés miatt sürgősségi egészségügyi ellátást igényelnek - rendelkeznek érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával, akkor E térítési kategóriával térítésmentesen elláthatóak. Abban az esetben, ha nem volt kártya vagy nyomtatvány az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kell és hazatérése után saját biztosítójától igényelheti vissza az intézeti számla alapján a költségeket.

Azok az EGT állampolgárok, akik az egészségügyi ellátáskor nem rendelkeznek biztosítási igazolással és az igazolás bemutatását az ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják, díjat kötelesek fizetni, amelyet az intézeti Térítési Díj Szabályzat határoz meg. A díjról az intézet számlát bocsát ki, melynek összegét az érvényes szabályok szerint a beteg köteles megfizetni.

Ebben az esetben 4-es térítési kategóriában „egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása" címen kell jelenteni.

2.)   Államközi szerződés alapján ellátottak:

Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttműködési egyezmények alapján az alábbi országok állampolgárainak térítésmentes sürgősségi egészségügyi ellátást kell útlevelük bemutatása mellett nyújtani: Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Kuba, Kuvait, Mongólia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Szerbia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Ukrajna, Üzbegisztán.

Az ellátás nyújtását követően az eset jelentése az OEP felé 3-as térítési kategóriában" államközi szerződés alapján végzett ellátás" címen történik.

A montenegrói biztosítottak az egészségügyi szolgáltatásokat

 • átmeneti magyarországi tartózkodás során
 • sürgősségi esetben
 • a montenegrói egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, CG/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe.

A CG/HU 111 jelű nyomtatvány alapján nyújtott sürgősségi ellátás jelentésére és finanszírozására a többször módosított 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

A horvát biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat

 • sürgős szükség esetén
 • az illetékes horvát egészségbiztosítási intézmény által kiadott HR/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe

A HR/HU 111 jelű nyomtatvány alapján nyújtott sürgősségi ellátás jelentésére és finanszírozására az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatos eljárás az

Az előírt nyomtatványok hiányában, illetve nem sürgős esetekben a fenti országok állampolgárai is csak a Térítési Díj Szabályzatban meghatározott szabályok szerint, 4-es térítési kategóriával láthatók el.

Kizárólag, szabályosan kitöltött a külföldi biztosító nevével, címével, pecsétjével, aláírásával, valamint érvényességi idővel ellátott nyomtatvány fogadható el. A kártya és a nyomtatványok annak az országnak a nyelvén kerülnek kitöltésre, amelyik országban kiállítják azt a biztosítottak részére.

A kártyáról fénymásolatot kell készíteni annak utólagos igazolására, hogy az ellátás igénybevétele valóban jogosan a kártya alapján történt.

3.)   Menekültek, menedékeskénti elismerést kérelmezők, befogadottak, menedékesek:

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és annak végrehajtásáról szóló  301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 26. § -a értelmében:

Ha az elismerést kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult:

 • a) a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre;
 • b) a sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre;
 • c) a sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, valamint annak során az orvos előírása szerinti gyógykezelésre - ideértve a műtéti beavatkozásokat, továbbá az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket -, gyógyászati ellátásra, a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, kötszerre és étkezésre;
 • d) a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig
 • da) a szükséges vizsgálatokra és gyógykezelésre,
 • db) az h) pont szerinti gyógyszerek közé nem tartozó, mással nem helyettesíthető gyógyszerre és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre;
 • e) a d) pont db) alpontjában foglaltakon kívüli, orvos által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközre, valamint annak javítására;
 • f) sürgősségi fogászati ellátásra és fogmegtartó kezelésre, feltéve, hogy a legalacsonyabb térítési kategóriába tartozó kezelést veszi igénybe;
 • g) terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, illetve a magzati élet védelméről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra
 • h) külön jogszabály szerint a „közgyógyellátásra jogosultak" részére térítésmentesen illetve „egészségügyi rendelkezés" alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerre és kötszerre;
 • i) a b) és c) pont, a d) pont da) alpontja és a g) pont szerinti ellátások esetében betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg;
 • j) az életkorához kötött kötelező védőoltásra.

B. Jelen szabályzatban foglaltak mindazon a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyekre vonatkoznak:

 • a) akik a fentiek értelmében egészségügyi ellátásra nem jogosultak, s fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást vesznek igénybe kivéve, ha az egészségbiztosítóval egészségügyi ellátás igénybevételére megállapodást kötöttek.
 • b) akik a kötelező egészségbiztosítási ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi ellátást vesznek igénybe. 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet alapján
 • c) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. NM rendelet hatálya alá nem tartozó meddőségi vizsgálatokra,
 • d) Az Ápolási Osztály térítési díjaira,
 • e) Komfortos kórtermek térítési díjaira.
 • f) A speciális étkeztetést igénylők térítési díjára.

III.

Külföldi állampolgárok betegellátása

1.

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárnak tekintendő:

 

 

 

 

a)

az állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal, vagy a letelepedés előkészítése céljából kapott magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi  állampolgár,

 

 

 

 

b)

külföldön lakó állampolgárság nélküli személy,

 

 

 

 

c)

állandó jelleggel külföldön lakó, belföldön munkaviszonyban nem álló magyar állampolgár.

2.

A nem biztosított külföldi állampolgárok - az alábbi bekezdésekben foglalt kivételekkel - az általuk igénybe vett, illetőleg az egészségügyi hatóságok által elrendelt betegellátásért betegellátási díjat kötelesek fizetni.

 

 

 

 

Nem biztosított külföldi állampolgár esetén a fizetendő betegellátási díjat az Intézet Térítési Díj Szabályzata tartalmazza.

 

 

 

 

Amennyiben a külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe a Térítési Díj Szabályzatban rögzített díjtétel 100 %-os összege a költségtérítés mértéke.

 

 

 

 

A betegellátási díjat, illetőleg költségtérítést az Intézet javára kell befizetni.

 

 

 

3.

Azok a külföldi állampolgárok, akiknek államával, illetőleg kormányával a Magyar Köztársaságnak egészségügyi, vagy szociálpolitikai egyezménye, illetőleg egyéb megállapodása van, ezen egyezmények, megállapodások vagy a végrehajtásuk tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezései szerint részesülnek betegellátásban.

 

4.

Azok a külföldi állampolgárok, akik hazai gazdálkodó szervezeteknél, költségvetési szerveknél szakmai képzésben részesülnek, vagy ösztöndíjas, tanácsadói, szakértői, szerelő, stb. tevékenységet folytatnak - a fogadó szerv és az OEP illetékes szervével kötött megállapodás alapján - a Magyar Köztársaság területén lakó magyar állampolgárokra irányadó rendelkezések szerint jogosultak betegellátásra.

Az igényjogosultságot igazoló iratot a fogadó szerv állítja ki, amelyet az ellátás igénybevétele előtt az orvosnak be kell mutatni. Az okmányt az ellátást végző helyen le kell másolni és csatolni kell az elszámoláshoz.

 

 

 

5.

A külföldi munkáltatónak a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott, nem magyar állampolgárságú munkavállalói az OEP illetékes szervével kötött megállapodás esetén a Magyar Köztársaság területén lakó magyar állampolgárokra irányadó rendelkezések szerint jogosultak betegellátásra. Ezt bizonyító okiratot az ellátás igénybevétele esetén az orvosnak be kell mutatni. Az okmányt az ellátást végző helyen le kell másolni és csatolni kell az elszámoláshoz.

 

 

 

6.

A jogi személyek által meghívott külföldi állampolgárok betegellátási díját a meghívó fél viseli.

A meghívó fél nyilatkozatát a költségek megtérítésére vonatkozóan az igénybevétel megkezdése előtt az orvosnak át kell adni, aki ezt az Adatközlő lappal továbbítja a Pénzgazdálkodási Osztályra.

 

 

 

7.

Sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot fennállása vagy gyanúja esetén nyújtott      egészségügyi szolgáltatásért csak utólagos díjfizetés történhet.

 

 

8.

A jelen Szabályzatban írt betegellátási díj, illetőleg költségtérítés - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - a nem biztosított ápoltat, illetőleg az eltartásra kötelezettet terheli.

 

 

9.

A belföldi biztosító téríti meg az Intézetnek a külföldi állampolgár betegellátási díját, ha az betegsége esetére belföldi biztosító társasággal, illetve belföldi biztosító társasággal érvényes megállapodással rendelkező külföldi biztosító társasággal kötött biztosítási szerződést.

 

 

10.

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek, egészségügyi ellátásának rendjét a 87/2004 (X.4.) ESzCsM rendelet, a nem magyar állampolgárok betegellátási rendjét a 1408/71 EGK sz. rendelet szabályozza 2004. május 01-től.

IV.

Érvényes biztosítással nem rendelkező állampolgárok fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása

 

 

A betegellátás térítési díjainak meghatározása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási rendszerére épül.

A felvétel és távozás napja egy ápolási napnak minősül.

 

1.

A kezelő orvos az egészségügyi szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet  külön tájékoztatni köteles írásban, a térítési díj várható mértékéről. Kivéve sürgősségi ellátás

 

A betegellátási díj megfizetésére kötelezett személy - ha sürgős szükség esete nem áll fenn -az intézménybe csak akkor vehető fel, ha a várható betegellátási díjat befizette.

 

2.

A fekvőbeteg osztályra történő felvétel a Kórházi érvényes SZMSZ-ben meghatározott rend szerint történik.

 

Az útlevelet, személyigazolványt fotómásolatban az iratokhoz kell csatolni.

 

3.

A fekvőbeteg ellátási díjat az Intézet a díjfizetésre kötelezett személytől a Térítési Díj Szabályzatban előírtak szerint szedi be.

 

Külföldi fizetőeszköz a díj fizetésénél nem fogadható el.

Amennyiben a betegellátási díjat a Biztosító fizeti, akkor nem kell a betegnek díjat fizetni, csak KÖTELEZVÉNY-ben vállalja, hogy a biztosítója az ő aktív biztosítása alapján megtéríti a költségeket. Elengedhetetlen a biztosító kötelezettség vállalási nyilatkozata is. Ha sürgős szükség esete nem áll fenn az ellátást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a biztosító nyilatkozata megérkezett a kórház Finanszírozási Osztályára.

Amennyiben a díjfizetésre kötelezett a betegellátási díjat befizetni nem tudja, úgy egy kötelezvény alkalmazásával nyilatkoznia kell, hogy az előírt díjat az Intézet javára ő maga, vagy nevében és helyette a megadott nevű, székhelyű biztosítótársaság fizeti meg, a megadott számú biztosítási kötvénye alapján, a kötelezvényen megjelölt határidőn belül.

A befizetés esetleges elmaradása esetén a Pénzgazdálkodási Osztály a szükséges iratok megküldésével behajtás végett eljár, intézkedik.

Keresés
Új műszert kaptunk a kockázatbecsléshez
 • Jó állapotban vannak a betegeink
 • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
 • Teli tálca
 • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
 • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
 • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról