Házirend

Tisztelt Betegünk!

Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a tudnivalókat, amelyek fontosak lehetnek az Ön és látogatói számára a kórházban való benntartózkodás ideje alatt.

A Házirend betartásával Ön segíti a gyógyító munka eredményességét, az Önt és betegtársait megillető betegjogok érvényesülését, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáját.

A.) A Házirend hatálya
 1. Területi hatály:

  A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak- budai Egyesített Kórházai területén, azaz a kórházi telephelyeken (a továbbiakban: Intézet) valamennyi betegellátó és kisegítő munkahelyén a jelen Intézeti HÁZIREND előírásai az irányadók. (Vonatkozó jogszabály: Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény, a továbbiakban: Eü.Tv. 6. § -34. §-ai.)

 2. Személyi hatály:

  A HÁZIREND hatálya kiterjed az Intézet, mint egészségügyi szolgáltató által nyújtott fekvő egészségügyi ellátást igénybe vevő betegre, a beteg hozzátartozójára, látogatójára és bármely az Intézet területére belépő személyre (a továbbiakban: Betegek).

  A HÁZIREND hatálya kiterjed továbbá az Intézettel, mint egészségügyi szolgáltatóval közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló közalkalmazottra és más megbízottra, aki az Intézet nevében jár el.

B.) Az Intézet belső rendjével összefüggő előírások

1.      A betegfelvétel rendje:

1.1         Sürgősségi felvétel

A sürgős ellátást igénylő beteget orvosa, vagy saját kérésére is fel kell venni az intézetbe.

A mentőszolgálat vagy bárki által beszállított beteget - indokolt esetben - haladéktalanul át kell venni.

A sürgősségi betegeket, vagy azokat, akik azonnali ellátást igényelnek, a körülményekhez képest a lehető leggyorsabban meg kell vizsgálni, a diagnosztikai eljárásokat lefolytatni és szükséges ellátást biztosítani kell részükre. Ezen betegek orvosi vizsgálata más - sürgősségi ellátást nem igénylő - betegeket megelőzve is történhet.

 

1.2         Orvosi beutalás alapján (a nem sürgős és nem várólistás esetek)

Az állampolgárok a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító betegbiztosítási igazolvány (TAJ kártya) alapján jogosultak az egészségügyi szolgáltatást az alapellátás orvosának (háziorvos, házi gyermekorvos) beutalása alapján térítés nélkül igénybe venni.

Sürgős szükség esetétől eltekintve az Intézet fogadóképességéről a küldőnek meg kell bizonyosodni. Ennek hiányában az ellátás az intézet részéről visszautasítható.

A visszautasítást az illetékes osztály vezető főorvosa, vagy funkcionális helyettese (pld. ügyeletvezető) teheti meg. Az osztályvezető főorvos írásos jelentésben köteles erről 24 órán belül az orvos-igazgatót tájékoztatni.

 

1.3         A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a biztosított - a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben - orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a Kormányrendeletben meghatározott ellátásokat.

 

1.4         Várólista, betegfogadási lista alapján érkező betegek fogadása

A várólista, ill. betegfogadási lista alapján ellátásra jelentkező betegek ellátásának szabályait az Intézet Előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló Szabályzata rögzíti.

A betegfelvétel rendjéről részletesen rendelkezik az Intézet ME02 Fekvőbeteg-ellátás című eljárás, melyet az osztályos ápoló igény szerint betekintésre rendelkezésre bocsát.

A beteg ápolását részletesen az Intézet Az ápolás rendjéről szóló szabályzata, valamint az egyes osztályokon alkalmazott protokollok, munkautasítások, egyéb előírások szabályozzák.

 

2.             Az ápoló a beteg kórterembe történő elhelyezése során röviden ismerteti számára az Intézeti és osztályos rendet, valamint felhívja a figyelmét az osztályon kifüggesztett Házirend elolvasására és a betegazonosító csuklószalag viselésének szükségességére. A felvevő orvos tájékoztatást ad a betegnek a térítésköteles ellátások igénybevételének lehetőségéről. A beteg a Házirend megismerése lehetőségének biztosításával, a betegazonosító csuklószalag viselésének szükségességével, valamint a térítésköteles ellátások igénybevételének lehetőségével kapcsolatos tájékoztatásról nyilatkozatot tesz a Házirend 2. számú mellékletét képező Nyilatkozat nyomtatványon, amelynek aláírt példánya a betegdokumentáció részét képezi.

 

3.             A betegek értékeinek megőrzése:

3.1         Az Intézetbe felvett beteg figyelmét fel kell hívni arra, hogy az Intézetbe behozott készpénzét és ingóságait a kórházi tartózkodása idejére, az Intézet házipénztárában, letéti számláján ingyenes kórházi letétbe helyezheti. A készpénzt az Intézet idegen pénzeszközként, letéti számlán és a házipénztárban elkülönítetten kezeli, a pénzletét után kamatot nem fizet. Amennyiben a beteg felvételekor az Intézetbe behozott készpénzét vagy értékét nem kívánja kórházi letétbe helyezni, az erre rendszeresített Nyilatkozat aláírásával a beteg tudomásul veszi, hogy az Intézet csak a házipénztárban elhelyezett készpénzért és értéktárgyakért vállal felelősséget. A beteg által aláírt - a Házirend 2. sz. mellékletét képező - Nyilatkozat egy példánya a beteg-dokumentáció részét képezi.

3.2         Az Intézet nem vállal felelősséget a betegnek a kórházi letétbe nem helyezett készpénzéért, értéktárgyaiért (pl. ékszer, mobiltelefon, stb.) és egyéb ingóságaiért.

3.3         Az Intézetbe felvételre került betegek számára biztosított az utcai ruházatuk elhelyezése a kórteremben, vagy azon kívül, de a beteg számára hozzáférhető módon. Az így elhelyezett személyes tárgyakért azonban az Intézet felelősséget nem vállal.

3.4         Az Intézetben történő benntartózkodás alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) használható. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható a higiénés szabályok miatt, az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét külön felhívja erre az ápoló.

3.5         A beteg az Intézetből való távozásakor a letétbe helyezett készpénzét és ingóságait az Intézet köteles visszaadni, a beteg pedig köteles azokat visszavenni. Az Intézetből való távozás után, illetőleg a beteg elhalálozása esetén az át nem vett letétekre az ápolás megszűnését követő naptól a felelős őrzés szabályai irányadók.

3.6         Az elhunyt beteg ruhaneműit a jelentkező hozzátartozónak átadás-átvételi leltár felvétele alapján adja ki az Intézet. A letétbe vett valamennyi egyéb ingóság és készpénz hagyatéki végzés alapján adható ki.

3.7         A cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes betegek letétbe vett készpénzének és ingóságainak kezeléséről törvényes képviselőjük nyilatkozik. Amennyiben törvényes képviselő személye nem állapítható meg, vagy törvényes képviselő nincs, a beteg készpénzét és ingóságait letétbe kell venni.

3.8         A beteg értékeinek megőrzésére, valamint a letétkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Intézet Letétkezelési Szabályzata tartalmazza. A szabályzatot az osztályos ápoló vagy kezelőorvosa igény szerint a beteg rendelkezésére bocsátja.

 

4.             A beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel, elbocsátáskor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

 

5.             A betegek napirendje általában a fekvőbeteg osztályokon a következő:

6:00 órától                     - Betegek ébresztése

6:00 - 7:30 óráig            - Reggeli tisztálkodás

8:00 - 9:00 óráig            - Reggeli         

9:00 - 12:00 óráig          - Vizitek, kezelések, vizsgálatok

12:00 - 13:30 óráig        - Ebéd

14:00 - 16:00 óráig        - Csendes pihenő

Délutáni vagy esti vizit: az osztályvezető főorvosok utasítása szerint

18:00 - 19:00 óráig        - Vacsora

22:00 órától                   - Éjszakai pihenés

 

További részletek megismerhetők az egyes szervezeti egységek Egységszintű Működési Szabályzatából, melyet kérésére az ápolótól, illetve a kezelőorvosától kaphat meg betekintésre.

 

6.             A betegnek - saját gyógyulása érdekében - be kell tartania az orvosok és ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait.

 

7.             Orvosi vizitek idején és a kezelések alatt a betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni.

 

8.             A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben (pl. büfé) tartózkodhatnak. Más kórterembe vagy osztályra - a fertőzés elkerülése érdekében - nem mehetnek át.

 

9.             Az Intézet területén csak a kijelölt helyen van lehetőség dohányzásra, de ha lehetséges, kórházunkban kerülje a dohányzást.

 

10.         Tilos az Intézet területén a szeszes ital fogyasztása és a szerencsejáték.

 

11.         Rádiót fülhallgatóval szabad használni. TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével - és a betegtársak hozzájárulásával - szabad, este 22 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig. (A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal!)

 

12.         Mobiltelefon használata a tiltó táblák hatálya alá eső területek kivételével megengedett, amennyiben azzal a betegek a betegellátást, orvosi viziteket, betegtársaikat nem zavarják.

 

13.         A betegek étkeztetése

Étkezésre a beteg érkezésének napján az ebédtől, távozásának napján a reggeliig jogosult. Az ételt kiszolgálni naponta háromszor a jelen fejezet 7. pontjában meghatározott időkben kell. A járóképes betegek az osztályokon étkezésre kijelölt helyen étkezhetnek. Fekvőbeteg részére az étel az ágynál kerül felszolgálásra.

A látogatók által behozott és el nem fogyasztott élelmiszereket a betegek számára a folyosókon elhelyezett hűtőszekrényekben kell tárolni úgy, hogy rá kell írni a beteg nevét, kórterem és ágy számát, valamint a tárolás kezdetének időpontját.

 

14.         Kapcsolattartás

Telefonon csak a beteg általános állapotáról adható felvilágosítás. A betegek hozzátartozói lehetőleg 14.00-16.00 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról, illetve a fennjáró betegeket abban az időpontban hívják telefonhoz. Kivételt képez a rendkívüli eset.

A betegek részére az Intézet területén több nyilvános telefonkészülék áll rendelkezésre. A betegellátó osztályhoz legközelebb eső nyilvános telefonkészülékről az osztályos ápoló tud információval szolgálni.

 

15.         Látogatási rend

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az Intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat. Az egyes osztályok az itt ajánlott beteglátogatási rendtől estlegesen eltérő szabályait működési szabályzatukban külön szabályozzák, amelyek az adott osztályokon megtekinthetőek.

Beteglátogatás ajánlott időpontja:

  munkanapokon:                       16:00-17:30 óráig

  hétvégén és ünnepnapokon:      10:00-12:00 óráig és 16:00-19:00 óráig

 

16.         Beteg melletti benntartózkodás

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.

 

17.         Vallásgyakorlás

A betegnek jogában áll a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és az általa igényelt egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

A vallás gyakorlásának lehetősége biztosított a kórházi kápolnákban - a Diós árok és a Bécsi úti telephelyeken - a hirdetményben közzétett időpontokban, de ezen túl is az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

 

18.         A beteg elbocsátása

Amennyiben a beteg további intézeti gyógykezelésre nem szorul, el kell bocsátani. Erről az osztályvezető főorvos, vagy az általa megbízott orvos dönt. Betegeket az Intézetből naponta 7-10 óra között bocsátunk el, melynek időpontjáról a beteget, illetve törvényes képviselőjét kezelőorvosa lehetőség szerint 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően előzetesen értesíti. 

A betegnek joga van a gyógykezelése során is arra, hogy az egészségügyi intézményt elhagyja, kezelőorvosa tudtával, amennyiben ezzel mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Ez a jog csak törvényben meghatározott esetben korlátozható.

 

19.         A sajtónyilvánosság rendje

A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel az Intézet területén kép- vagy hangfelvétel készítését - írásos kérvény alapján - a főigazgató engedélyezi. Az Intézetben kezelt beteg felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot csatolni kell a betegdokumentációhoz. A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.

 

20.         Az Intézet területén betegek számára is igénybe vehető szolgáltatások listáját, nyitvatartási rendjét a Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

21.         A Házirend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért a beteg az Intézetből elbocsátható.

C.) A Betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

1.             A betegek jogai (Egészségügyi Törvény 6.§-25.§)

1.1         Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

1.2         Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

1.3         A kapcsolattartás joga

A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

1.4         Az Intézmény elhagyásának joga

A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak bejelenti, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti.

1.5         A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon teljes körű tájékoztatást kapjon, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára.

1.6         Az önrendelkezéshez való jog

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.

A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.

Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.

A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

1.7         Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ennek részletes feltételéről bővebb tájékoztatást a beteg kezelőorvosától kérhet.

1.8         Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről, az egészségügyi dokumentációban szereplő adatairól tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

1.9         Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

1.10     Életfenntartó vagy életmentő (továbbiakban együtt: életfenntartó) beavatkozás visszautasítása

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.

A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása a jogszabályi előírások betartásával történhet.

Az életfenntartó beavatkozások visszautasításához szükséges törvényi feltételek fennállásáról egy háromtagú szakmai Bizottság nyilatkozik.

A Bizottság összehívásának rendje, működése

 

-               Az életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén az egészségügyi intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy gondoskodik a háromtagú szakmai bizottság (továbbiakban: Bizottság) haladéktalan összehívásáról.

-               A Bizottság tagjai: a beteg kezelőorvosa, egy - a beteg gyógykezelésében részt nem vevő -, a betegség jellegének megfelelő szakorvos, valamint egy pszichiáter szakorvos.

-               A Bizottságnak a betegség jellegének megfelelő szakorvos tagja nyilatkozik arról, hogy a beteg olyan betegségben szenved-e, amely az Eütv. 20. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott kritériumoknak megfelel.

-               A Bizottság pszichiáter szakorvos tagja nyilatkozik arról, hogy a beteg rendelkezik-e a döntés meghozatalához szükséges belátási képességgel. A belátási képesség megállapítása során a beteget minden esetben, a beteg hozzátartozóját lehetőség szerint meg kell hallgatni.

-               Ha a Bizottság döntését követő harmadik napon a beteg - két tanú előtt - ismételten kinyilvánítja az életfenntartó beavatkozás visszautasítására irányuló szándékát, akkor a visszautasított ellátást meg kell szüntetni, illetve azt meg sem lehet kezdeni.

-               A szükséges vizsgálatok elvégzését követően a Bizottság az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességével kapcsolatos nyilatkozatát haladéktalanul, egyhangúlag hozza meg, amelyet írásba kell foglalni, és azt a Bizottság tagjai aláírásukkal ellátnak.

-               A Bizottság nyilatkozata meghozatalát megelőzően megkeresheti az intézményben működő etikai bizottságot állásfoglalás kérése céljából.

-               A Bizottság működése során azt is vizsgálja, hogy a beteg tájékoztatása megfelelt-e a törvényi követelményeknek.

-               Amennyiben a Bizottság nem állapítja meg az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét, a beteg, valamint a helyettes döntéshozó keresetet indíthat az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét megállapító Bizottsági döntés iránt.

-               A beteg jogosult ismételten visszautasítani az életfenntartó beavatkozást, ha a Bizottság nem állapította meg az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét.

-               A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.

2.             A betegek kötelezettségei (Egészségügyi Törvény 26.§-27.§)

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.

A beteg - képességei és ismeretei szerint - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

3.             A betegek jogainak érvényesítési rendje

Amennyiben a kórházi ellátással, vagy jogainak érvényesülésével kapcsolatban panasza van, azt jelezheti írásban vagy szóban az egészségügyi szolgáltatónál (Intézet főigazgatójánál, orvos-igazgatójánál, az osztályvezető főorvosnál, illetve kezelőorvosnál) vagy az Intézet fenntartójánál (Fővárosi Önkormányzat), illetve felügyeleti szerveinél (ÁNTSZ, Egészségbiztosítási Felügyelet). A panaszok kezelésének részletes rendjét az Intézet Panasz ügyintézési Szabályzata tartalmazza.

A betegeket jogaik megismerésében és azok érvényesítésében a Betegjogi képviselő segíti. Intézetünk mindenkori betegjogi képviselőjének neve a betegellátó egységeknél kifüggesztve megtalálható. Ügyfélfogadási rendje:

-              Telephely:             Diós árok 1-3., 18. épület

Telefon:    (06-1) 458-4629

Ügyfélfogadási idő:           kedd 15:30-18:30

-              Telephely:             Bécsi út 132. B épület I. emelet 116.

Telefon:    (06-1) 250-2170

Ügyfélfogadási idő:           csütörtök: 16:00-18:00

 

D.) Mellékletek
E.) Záró rendelkezések

Jelen Házirend Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága jóváhagyásával lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a Bizottság döntését követő 30. nap. Jelen Házirend hatálybalépésével egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának 588/2003. (11.20.) számú határozatával jóváhagyott, majd az Egészségügyi Bizottság 545/2005. (10.20.) számú és a 117/2006. (03.23.) számú határozatával módosított korábbi Házirend hatályát veszti.

Jelen Házirend visszavonásig hatályos.

 

 

Budapest, 2009 február 24.

 

 

 

Dr. Pintérné Dr. Gönczi Ágnes

főigazgató

Keresés
Híreink
 • Jó állapotban vannak a betegeink
 • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
 • Teli tálca
 • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
 • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
 • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról